سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

شناخت امام(ع) ضرورت هر زمان

ضرورت طرح بحث امامت به طور مکرّر مسایل مربوط به امامت ابعاد مختلف از آن نظر که ما اصالت بسیار مؤکدی برای امامت در دین خود قایلیم، باید کثیراً و مکرراً مورد بحث قرار بگیرد. گوینده ها بگویند و نویسنده […]

آخرین حجت، واپسین منجی

اعتقاد به نجات بخش موعود «منجی»، به عنوان انسان برتری که در آخرالزمان زمین را از عدالت پر می سازد و انسان های در بند را رهایی می بخشد، در همة ادیان و مذاهب وجود دارد. اما آنچه در این […]