گروه فرهنگی مهدی یارچهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

بهترينِ جوانان شما كسانى اند كه خود را به بزرگسالان، شبيه سازند ، و بدترين كهن سالانِ شما كسانى اند كه خود را به جوانان شما شبيه سازند!

امام صادق (ع)

معانی الأخبار،ح۶۳

توضیح:
مراد از اين احاديث، شباهت در نيرو، شادابى و اراده نيست؛ بلكه لباس و رفتار ظاهرىِ هر كدام از دو صنف است!
بدان معنا كه جوان، پختگى كهن سالان و وقار هيبت آنان را داشته باشد و کهن سالان، سَبُكى ها وخامى هاى مخصوص جوانی را پيشه نكنند

*این پست در کانال Ahaadis قرار داده شده است .

۰۰
نظرات و ارسال نظر