گروه فرهنگی مهدی یارچهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

امام علی(ع)
هر گاه فاطمه را می دیدم، تمام غم و غصه هایم برطرف می شد.
کشف الغمه؛۱:۳۶۳

۰۰
نظرات و ارسال نظر